Eucharystia

Przygotowanie do I Komunii św. w 2021 r.

Msze św. dla rodziców i dzieci w niedziele: 16/23/30 maja, 6/13/20 czerwca o godz. 16.oo (obecność obowiązkowa)

1 spowiedź w sobotę 29 maja: klasa 3a o godz. 8.3o, klasa 3b o godz. 9.15, klasa 3c i uczniowie ze szkół spoza Leszna o godz. 10.oo

2 spowiedź w piątek 25 czerwca: klasa 3a o godz. 15.oo, klasa 3b o godz. 16.oo, klasa 3c i uczniowie ze szkół spoza Leszna o godz. 17.oo

UROCZYSTOŚĆ I KOMUNII ŚW. – 26 czerwca 2021 – sobota: o godz. 9.00 klasa 3a, o godz. 10.3o klasa 3b, o godz.12.oo klasa 3c i uczniowie ze szkół spoza Leszna.

Najświętsza Eucharystia dopełnia wtajemniczenie chrześcijańskie. Ci, którzy przez chrzest zostali wyniesieni do godności królewskiego kapłaństwa, a przez bierzmowanie zostali głębiej upodobnieni do Chrystusa, za pośrednictwem Eucharystii uczestniczą razem z całą wspólnotą w ofierze Pana (Katechizm Kościoła Katolickiego, 1322).

„Zbawiciel nasz podczas Ostatniej Wieczerzy, tej nocy, kiedy został wydany, ustanowił eucharystyczną Ofiarę Ciała i Krwi swojej, aby w niej na całe wieki, aż do swego przyjścia, utrwalić Ofiarę Krzyża i tak umiłowanej Oblubienicy – Kościołowi powierzyć pamiątkę swej Męki i Zmartwychwstania: sakrament miłosierdzia, znak jedności, węzeł miłości, ucztę paschalną, w której pożywamy Chrystusa, w której dusza napełnia się łaską i otrzymuje zadatek przyszłej chwały” (Katechizm Kościoła Katolickiego, 1323).

Najbardziej czcigodnym sakramentem jest Najświętsza Eucharystia, w której sam Chrystus Pan jest obecny, ofiaruje się oraz jest spożywany i dzięki której Kościół ustawicznie żyje i wzrasta. Ofiara eucharystyczna, pamiątka śmierci i zmartwychwstania Pana, w której uwiecznia się Ofiara Krzyża, jest szczytem i źródłem całego kultu oraz życia chrześcijańskiego; oznacza ona i sprawia jedność Ludu Bożego, przez nią buduje się Ciało Chrystusa. Pozostałe bowiem sakramenty i wszystkie kościelne dzieła apostolatu mają związek z Najświętszą Eucharystią i ku niej są ukierunkowane (Kodeks Prawa Kanonicznego, Kan. 897).

Wierni powinni z największym szacunkiem odnosić się do Najświętszej Eucharystii, biorąc czynny udział w sprawowaniu najczcigodniejszej Ofiary, z największą pobożnością i często przyjmując ten sakrament i adorując Go z najwyższą czcią. Duszpasterze wyjaśniając naukę o tym sakramencie powinni starannie pouczać wiernych o tym obowiązku (Kodeks Prawa Kanonicznego, Kan. 898).