Chrzest

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu (vitae spiritualis ianua) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: „Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie” (Katechizm Kościoła Katolickiego, 1213).

Chrzest, brama sakramentów, konieczny do zbawienia przez rzeczywiste lub zamierzone przyjęcie, który uwalnia ludzi od grzechów, odradza ich jako dzieci Boże i przez upodobnienie do Chrystusa niezniszczalnym charakterem włącza ich do Kościoła, jest ważnie udzielany jedynie przez obmycie w prawdziwej wodzie z zastosowaniem koniecznej formy słownej (Kodeks Prawa Kanonicznego, Kan. 849).

 1. Chrzest w naszej parafii udzielany jest w niedziele (oprócz I niedzieli miesiąca) i uroczystości (po uzgodnieniu w kancelarii) podczas Mszy św. o godz. 1200. {UWAGA! prosimy zawsze upewnić się czy w wybranym terminie nie przypada okoliczność jak odpust parafialny, rekolekcje, etc. które uniemożliwią chrzest}
 2. Zgłoszenie dziecka do chrztu: 14-10 dni przed planowanym chrztem (zgłaszają rodzice lub prawni opiekunowie).
 3. Dokumenty:
  • akt urodzenia dziecka z USC,
  • zaświadczenia chrzestnych, że mogą pełnić to zadanie  (z parafii zamieszkania chrzestnych)
  • świadectwo ślubu kościelnego.
 4. Chrzestny powinien:
  • mieć ukończone 16 lat,
  • być katolikiem, bierzmowanym, który przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii
  • prowadzić życie zgodne z wyznawaną wiarą i nauką Kościoła, (tzn. uczestniczyć regularnie we Mszy św. niedzielnej, przystępować do sakramentów świętych, cieszyć się dobrą opinią w otoczeniu).
  • {ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej może być dopuszczony tylko z chrzestnym katolickim jako świadek chrztu}
   Nie może więc być chrzestnym np.osoba bez bierzmowania lub żyjąca w niesakramentalnym związku małżeńskim albo żadnym innym nieformalnym związku. Nie może być na nią nałożona jakakolwiek kara kanoniczna (wymierzona lub deklarowana).
 5. Katecheza przed chrztem – terminy:

Uwaga:

 • do chrztu należy przygotować świecę i białą szatę (może nią być także coś z ubioru dziecka),
 • każde dziecko zgłoszone przez rodziców lub prawnego opiekuna powinno być ochrzczone, jednakże zgodnie z kan. 868 Kodeksu Prawa Kanonicznego chrzest należy odłożyć, jeśli istnieje uzasadniona wątpliwość odnośnie katolickiego wychowania dziecka.